• english
  • spanish

Si el siguiente texto no se ve correctamente la causa mas probable es que vuestro sistema no tenga instaladas las fuentes etiopicas:
አሊሲአ ግሪንቤርግ
Otra causa es que su buscador de internet no este configurado para mostrar caracteres etiopicos. Esto se puede arreglar en la seccion “Lenguajes” o “Fuentes” en la ventana de opciones de vuestro buscador. Si estan usando el nuevo Internet Explorer 8, por favor chequeen la opcion “compatibility view” en el Menu “Herramientas”.

Donde bajar Fuentes Etiopicas:
http://tlt.its.psu.edu/suggestions/international/bylanguage/ethiopic.html
http://am.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Can%27t_see_the_font%3F
http://senamirmir.com/projects/typography/washra.html

Buscar por letra:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z

letrak
NIÑASNIÑOS

NIÑAS

Transliteracion Pronunciacion Amharico Significado
Kalkidan K’alkidan ቃልኪዳን Promesa, palabra
Kasanesh Kasanäš ካሳነ Tu eres una indemnizacion, una compensacion
Kasayenesh Kasayénäš ካሳዬነሽ  
Kasech Kasäčč ካሰች  
Kebebushe /
Kebebush
Käbbäbuš ከበቡሽ te rodearon, eres el centro,
Kebedech Käbbädäčč ከበደች Se volvio pesada, fue honrada
Kebedu Käbbädu ከበዱ  
Kebran Kïbran ክብራን  
Kebreye Kïbreyyé ክብርዬ  
Kebre Werk Kïbrä Wärk’ ክብረ ወርቀ Una gloria de oro, gloria dorada
Kedeja Kädejja ከድጃ  
Kedamawit K’edamawit ቀዳማዊ Primera
Kedest K’ïddïst ቅድስት Santa, bendecida, sagrada
Kedeste K’ïddïstä ቅድስተ  
Kefay Käfay ከፋይ Corduroy
Keleb      
Kelem /
Kelemwa
K’äläm
K’älämwa
ቀለም
ቀለሟ
La pintura
Keleme Werk K’älämä wärk’ ቀለመወርቅ Tono dorado. Una pintura dorada, pintura de oro
Ketemanesh Kätämanäš ከተማነሽ  
Ketemash Kätämaš ከተማሽ  
Kemeriya K’ämäriya ቀመሪያ  
Kendnesh Kïndnäš ክንድነሽ Eres un brazo, un antebrazo
Kendi      
Kenfe Ergeb Kïnfä ïrgïb ክንፈ እርግብ Ala de una paloma
Kenubsh K’änubš ቀኑብሽ  
Kerestiyan Kïrestiyan ክርስቲያን  
Kesela maryam K’äs’äla maryam ቀጸላ ማርያም  
Kesela werk K’äs’äla wärk’ ቀጸላ ወርቅ Una corona de oro, corona dorada
Kewakebt Käwakïbt ከዋክብት Estrellas
Kidan Kidan ኪዳን Testamento
Kidist     Bendecida
Kifle Kflä ክፍለ Mi clase
Kiya     Mia
Kokeb Kokäb ኮከብ Una estrella
Kokebe Kokkäbé ኮከቤ Mi estrella
Kokebe Werk Kokkäbä Wärk’ ኮከበ ወርቀ Una estrella de oro, estrella dorada
Konjit K’onjet
K’onjit
ቆንጅት
ቆንጂት
Hermosa
Krestosawit Krïstosawit ክርስቶሳዊት De Cristo
Kulleni     La que tiene los ojos con mascara, Princesa, especial
Kuri Kuri ኩሪ  
Kuribachew Kuribbaččäw ኩሪባቸው  
Kutre      
Kweleche K’wïllïč’č’e ቍልጬ La que pardadea frecuentemente. Una niña con hermosos ojos.

NIÑOS

Transliteration Pronunciation Amharic Meaning
Kabede Käbädä ከበደ Se pesado y fuerte
Kabbo Kabbo ካቦ  
Kabteh Kabteh ካብትህ  
Kagnew Kaññäw ቃኘ Mirenlo!, entonenlo!
Kahesay Kahesay ካህሳይ
ካሕሣይ
 
Kahesu Kahesu ካህሱ  
Kal K’al ካል La Palabra (de Dios)
Kale Ab K’alä Ab ካለ አብ Palabra del padre (Dios)
Kal Kidan K’al Kidan ካል ኪዳን Palabra de la alianza, promesa
Kalegeta Kalägeta ካለጌታ Si lo dijo el Señor
Kaleyesus     La Palabra de Jesus
Kaleb / Kale’Ab /
Caleb
K’aläab /
Kaléb
ቃለአብ
ካሌብ
El devoto
Kale kristos K’alä krïstos ቃለ ክርስቶስ La Palabra de Cristo
Kalid K’alid /
Kalid
ቃሊድ
ካሊድ
 
Kalu K’allu ቃሉ  
Kamil Kamil ካሚል  
Kasa Kassa /
Kasa
ካሣ
ካሳ
Compensacion, indemnizacion
KasaHun KasaHun ካሳ ሁን
ካሣሁን
Se una compensacion!
Kasaneh Kasanäh ካሳነህ Tu eres una compensacion
Kasaye Kasayé ካሳዬ  
Kase Kasé ካሴ  
Kasegn Kasäññ ካሰኝ El me compenso, me pago una indemnizacion
Kasim K’asim ቃሲም  
Kasu Kasu ካሱ  
Kayel K’ayäl ቃየል  
Kayin     Niño largamente esperado
Kebad Käbbad ከባድ Dificl, pesado
Kebat K’ïbat ቅባት Aceite, locion
Kebäb Kïbäb ክበብ Circulo
Kebebe Käbbäbä ከበበ Rodear
Kebebe Tsehay Käbbäbä ts’ähay ከበበ ፀሐይ Circunferencia del sol
Kebebew Kïbbäbäw በበው Rodeenlo!
Kebede Käbbädä ከበደ Se volvio pesado, se volvio honrado
Kebedom Käbbädom ከበዶም  
Kebere Käbbärä ከበረ Ha sido honrado, se volvio rico
Keberu Käbbäru ከበሩ  
Kebran Kïbran ክብራን  
Kebre Kïbrä ክብረ Mi gloria. Honor de, gloria de, esplendor de
Kebre Ab Kïbrä Ab ክብረ አብ Gloria del Padre (Dios)
Kebre Amlak Kïbrä Amlak ክብረ አምላክ Gloria de Dios
Kebre Dengel Kïbrä Dïngïl ክብረ ድንግል Gloria de la Virgen
Kebre Igziabeher Kïbrä ïgzi’abïher ክብረ እግዚአብሔር Gloria del Señor
Kebre Iyesus Kïbrä Iyyäsus ክብረ ኢየሱስ Gloria de Jesus
Kebre Medhen Kïbrä Mädhïn ክብረ መድኅን Gloria del Salvador
Kebre Maryam Kïbrä Maryam ክብረ ማርያም Gloria de Maria
Kebre Kal Kïbrä K’al ክብረ ቃል Gloria de la Palabra
Kebre Sellase Kïbrä Sïllase ክብረ ስላሴ Gloria de la Trinidad
Kebre Weld Kïbrä Wäld ክብረ ወልድ Gloria del Hijo (Dios)
Kebre Wesen Kïbrä Wäsän ክብረ ወሰን Gloria de un borde
Kebret Kïbrät ክብረት Riqueza
Kebreye Kïbreyyé ክብርዬ  
Kebrom Kïbrom ክብሮም  
Kebru Kïbru ክብሩ  
Kebru Yesfa Kïbru Yïsfa ክብሩ ይስፋ Que su Gloria (de Dios)se extienda!
Kedamawi K’edamawi ቀዳማዊ Primero
Keder Käder ከድር  
Kedus K’ïddus ቅዱስ Santo, bendecido, sagrado
Keduse K’eddusä ቅዱሰ  
Kefale Käffalä ከፋለ
ከፍ አለ
Se levanto, se elevo
Kefargachew Käffargaččäw ከፋርጋቸው Levantenlos! Elevenlos!
Kefay Käfay ከፋይ Uno que paga
Kefele Käfälä ከፈለ  
Kefelegn Kïffäläññ ከፈለኝ El me pago
Kefelew Käfäläw ፈለ Dividalo!, paguelo!
Kefene Käffäne ከፈኔ  
Kefetew Kïfätäw ፈተ Abranlo!, Destrabenlo!
Kefle Kïflä /
Kïflé
ክፍለ
ክፍሌ
Region, parte, porcion
Kefle Igziabeher Kïflä ïgzi’abïher ክፍለ እግዚአብሔር Parte (porcion) del Señor
Kefle Iyesus Kïflä Iyyäsus ክፍለ ኢየሱስ Parte (Porcion) de Jesus
Kefle Kristos Kïflä Krïstos ክፍለ ክርስቶስ Parte (porcion) de Cristo
Kefle Tsehay Kïflä ts’ähay ክፍለ ፀሐይ Parte (porcion) del sol
Keflom Kïflom ክፍሎም  
Keflu Kïflu ክፍሉ  
Kefyalew Käff-Yaläw ከፍ ያለው  
Kegnew K’äññäw ቃኘው  
Kejela K’äjéla    
Kelbesa K’älbesa ቀልቤሳ  
Kelecha Källäčča ከለቻ  
Kelel Källïl ከል Demarcate!
Kelelaye Kälälaye ከለላዬ Mi refugio, mi pantalla, mi proteccion
Kelele Källïlé ከልሌ Uno que se apodera de un terreno
Kelele Källälä Marco un limite, se apropio
Kelelew Källäläw ከለለው  
Kelem K’äläm ቀለም  
Kelemu K’älämu ቀለሙ Su pintura, su color
Keleta K’äläta ቀለታ  
Kelete K’ällät’ä ቀለጠ Se derritio
Kelifa Kälifa ከሊፋ  
Kelil Kälil ከሊል  
Kelile     Mi protector
Kelkay Kälkay ከልካይ Uno que prohibe, uno que resguarda
Kelkele Kälkelé ከልክሌ  
Kemal Kämal ከማል  
Kemese Kämesé ከምሴ  
Kemsi Kämsi ከምሲ  
Kemsur Kämsur ከምሱር  
Kenafere Krestos Känafïrä Krïstos ከናፍረ ክርስቶስ Labios (lenguaje) de Cristo
Kendayehu Kïndayyähu ክንዳየሁ Vi un antebrazo(antebrazo es una metafora de fuerza)
Kende Kïnde ክንዴ Mi brazo, mi antebrazo (mi fuerza)
Kendneh Kïndnäh ክንድነ Eres un brazo, un antebrazo (fuerza)
Kenea K’änä’a ቀነአ
ቀነዓ
 
Keneni K’änäni ቀነኒ  
Kenenisa K’änänisa ቀነኒሳ
ቀነኒሣ
 
Kenfe Kïnfä /
Kïnfé
ክንፈ
ክንፌ
Ala de
Kenfe Ab Kïnfä Ab ክንፈ አብ Ala del Padre (Dios)
Kenfe Gebriel Kïnfä Gäbrï’el ክንፈ ገብርኤል Ala de Gabriel
Kenfe Maryam Kïnfä Maryam ክንፈ ማርያም Ala de Maria
Kenfe Mikael Kïnfä Mika’el ክንፈ ሚካኤል Ala de Miguel
Kenfe Sellase Kïnfä Sïllase ክንፈ ስላሴ Ala de la Trinidad
Kenfu Kïnfu ክንፉ  
Kentiba Käntiba ከንቲባ  
Kerestiyan Kerestiyan ክርስቲያን  
Kerim Kärrim ከሪም  
Kerima Kärrima ከሪማ  
Kesate Berhan Käsate Bïrhan ከሣቴ ብርሃን Que abre (revela) la luz
Kesela K’äs’äla ቀጸላ Una corona, una diadema
Kesete Käsätä ከሰተ  
Keste Demena K’ästä Dämmäna ቀሰተ ደመና Un arco iris
Ketaw K’ït’aw ቅጣው Castigalo! Corrigelo!
Ketema Kätäma ከተማ Ciudad, pueblo
Ketetew Kïtätäw Juntalo, mobilizalo!
Keya      
Kidan Kidan ኪዳን  
Kidane Kidanä /
Kidané
ኪዳነ
ኪዳኔ
Mi Pacto. Pacto de, tratado de
Kidane Ab Kidanä Ab ኪዳነ አብ Pacto del Padre (Dios)
Kidane Amlak Kidanä Amlak ኪዳነ አምላክ Pacto de Dios
Kidane Dengel Kidanä Dïngïl ኪዳነ ድንግል Pacto de la Virgen
Kidane Igziabeher Kidanä ïgzi’abïher ኪዳነ 
እግዚአብሔር
Pacto del Señor
Kidane Iyesus Kidanä Iyyäsus ኪዳነ ኢየሱስ Pacto de Jesus
Kidane Medhen Kidanä Mädhïn ኪዳነ መድኅን Pacto de Salvador
Kidane Maryam Kidanä Maryam ኪዳነ ማርያም Pacto de Maria
Kidane Kal Kidanä K’al ኪዳነ ቃል Pacto de la Palabra
Kidane Sellase Kidanä Sïllase ኪዳነ ስላሴ Pacto de la Trinidad
Kidane Weld Kidanä Wäld ኪዳነ ወልድ Pacto del Hijo (Dios)
Kidanu Kidanu ኪዳኑ  
Kidus     Bendecido
Kifle Kflä ክፍለ Mi parte, mi clase
Kile     Hijo de Adam, Cain
Kinde     Fuerte como un brazo
Kiros Kiros ኪሮስ  
Kirubel Kirubél ኪሩቤል  
Kokeb Kokkäb ኮከብ Una estrella
Kokebe Kokkäbé ኮከቤ Mi estrella
Korme Kormé ኮርሜ  
Kostentinos K’ost’änt’inos ቆስጠንጢኖስ Constante (Nombre griego). Constantino el Africano
Krestos Krïstos ክርስቶስ Cristo
Krestosawi Krïstosawi ክርስቶሳዊ De Cristo
Kufegn Kuffeññ ኩፍኝ  
Kumebachew K’umïbaččäw ቁምባቸው Parense sobre ellos! (Dominenlos!)
Kumelachew K’umïlaččäw ቁምላቸው Parese por ellos!
Kumelcha Kumälča ኩመልቻ  
Kumneger K’um-Nägär ቁም ነገር  
Kurabachew Kurabbaččäw ኩራባቸው  
Kuru Kuru ኩሩ Orgulloso

alicia
AliciA