• english
  • spanish

If the following text does not display correctly the most likely cause is that your system does not have Ethiopic fonts installed:
አሊሲአ ግሪንቤርግ
Another possible cause is that your web browser is not configured to display Ethiopic characters. This can be fixed in the "Languages" or "Fonts" sections in the options window of your browser. If you are using the new Internet Explorer 8, please check the "Compatibility View" option in the "Tools" Menu.

Where to download Ethiopic fonts:
http://tlt.its.psu.edu/suggestions/international/bylanguage/ethiopic.html
http://am.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Can%27t_see_the_font%3F
http://senamirmir.com/projects/typography/washra.html

Search by first letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
A
GIRLSBOYS

GIRLS

Transliteration Pronunciation Amharic Meaning
Abaw    
Abaynesh AbbayNäš አባይ ነሽ You are the Nile
Abeba Abäba አበባ Flower
Abebawerk Abäbawärk’ አበባወርቅ A flower of gold, a golden flower
Abebaye Abäbaye አበባዬ  
Abebech Abbäbäč አበበች She has flowered
Abenet Abennät አብነት Example
Aberash Abärraš አበራሽ Shining
Aberu Abbäru አበሩ  
Abeyot /
Abiyot
Abïyot አብዮት  
Abez Abäz አበዝ City of Issachar (Biblical)
Abezach Abäzzačč አበዛች  
Abezash Abäzash አበዛሽ  
Abezu Abäzzu አበዙ  
Abi / Abby / Abbie / Abie Abi አቢ Same as Abigail
Abigail /
Abigal
Abigal አቢጋል Father’s joy (Hebrew)
AboNesh AbboNäš አቦ ነሽ  
Abozenech Abozänäč አቦዘነች  
Abrehat Abrehat አብርኸት  
Abrehit Abrehit አብርሂት She has made it light
Abrinet     She emanates light (Tigrigna)
Achame Aččame አቻሜ  
Achamyalesh Aččamm-Yälläš አቻም የለሽ You are everything
Adamitu Addamitu አዳሚቱ  
Adamnesh Addamnäš አዳምነሽ  
Adanech Adanäč አዳነች She saved, she rescued
Adanu Adanu አዳኑ  
Adawerk Addawärk’ አዳወርቅ  
Adenekush Adänäk’uš አደነቁሽ  
Adey Adäy አደይ Ethiopian daisy, Meskel flower
Adina Adina አዲና She has saved
Addis Addis አዲስ New
Adisalem /
AddisAlem
AddisAläm አዲስ አለም
አዲስዓለም
New world
Addisfana Addisfana አዲስፋና  
Addiswerk Addiswärk’ አዲስወርቅ  
Adise Addisé አዲሴ  
Admas Admas አድማስ Horizon
Admaswa Admaswa አድማሷ  
Admaswerk Admaswärk’ አድማስወርቅ Your golden horizon
Adowa     Noble
Adugnah Bezu Adduññah Bïzu አዱኛሽብዙ Your wealth is abundant
Adwa Adwa አድዋ Ethiopian town
Agar Agar አጋር Collaborator
Agere /
Agerie
Agärä አገረ My country
Agazit Ag’azit አግአዚት  
Agwagwash Agwagwaš አጓጓሽ  
Agwagwashech Agwagwašïč አጓጓሽኝ  
Aida     Ethiopian princess
Akale Akalä አካለ Body of
Akalewerk Akaläwärk’ አካለወርቅ A body of gold, a golden body
Akalenesh Akalenäš አካሌነሽ You are my body
Akalwa Akalwa አካሏ  
Akberet Akbärät አክበረት  
Aklil Aklil አክሊል  
Aklile Aklilä አክሊለ  
Akrham     Generous (Muslim)
Aksum Aksum አክሱም Town in Ethiopia
Alem Aläm አለም
ዓለሙ
World
Alemach Alämmačč አለማች She rendered (one) fertile or productive
Alem Begrwa Aläm Bägrwa ዓለሙበግሯ The world under her foot
Alemnesh Alämnäš አለምነሽ You are the world
Alemash Alämaš አለማሽ
ዓለማሽ
 
Alemewerk Alämäwärk’ አለመወርቅ A world of gold, a golden world
Alemitu     You are the whole world
Alemiyu      
Alemush Alämuš አለሙሽ  
Aletash /
Alitash
Alït’aš አልጣሽ May I never lose you
Alganesh Alganäš አልጋነሽ You are a bed, you are a throne
Alima Alima አሊማ  
Aliya Nesh Aliya Näš አሊያ ነሽ  
Almaz Almaz አልማዝ Diamond
Altaye Altayyä አልታየ  
Altaye Altayyé አልታዬ  
Altayechem Altayyäččïm አልታየችም She was not seen
Altayewerk Altayyewärk’ አልታዬወርቅ  
Altayu Altayyu አልታዩ  
Amakelech Amakkäläč አማከለች Bridge between two families
Amara Amara አማራ Paradise
Amarech /
Amareche
Amaräč አማረች She is beautiful
Amaresh Amaräš አማረሽ You are beautiful
Ambai      
Ambanesh Ambanäš አምባነሽ You are a fortress
Amele Amälä አመለ  
Amelewerk Amälä-wärk’ አመለወርቅ An character of gold, a golden character
Amen Amén አሜን  
AmeresYon Amäräs’yon አመረጽዮን  
Amete Amätä አመተ Servant of
Ametemaryam Amätämaryam አመተማርያም Servant of Mary
Amezenech Amäzzänäč አመዘነች  
Amira Amira አሚራ A princess (Muslim/Biblical)
Amina Amina አሚና Trustworthy, faithful, honest.
Amleset Amläsät አምለሰት  
Amsal Amsal አምሳል An image
Amsale Amsalä አምሳለ  
Amsalech Amsaläč አምሳለች  
Amsale Genet Amsalä Gännät አምሳለገነት Image of paradise
Amsalewerk Amsaläwärk’ አምሳለወርቅ An image of gold, a golden image
Anania     (Muslim)
AnchenAlu Ančiïn Alu አንችን አሉ  
AnchinLema Ančinläma አንቺንለማ  
AnchiNesh Ančinäš አንቺነሽ  
Andinet Andïnnät አንድነት Unity
Andromeda     Ethiopian princess
Anesash Annäsaš አነሳሽ  
Angwache Angwačé አንጓቼ  
Anisa Anisa አኒሳ

A pious-hearted lady, good-natured,
compatible.

Ankes Ank’äs’ አንቀጽ A paragraph, a clause of a pact
Ankese Ank’äs’ä አንቀጸ  
Ankese Tsehay Ank’äs’ä Ts’ä hay አንቀጸፀሐይ Article (door, chapter) of the sun
Ansha Anša አንሻ  
Aragaw      
Areg Aräg አረግ Vine
Aregwa Arägwa አረጓ  
Areyam Arayam አርያም  
Ariam     (Geez)
Armani Armani አርማኒ Faith
Arsemma     (Tigrigna)
Aregach Aräggačč አረጋች She made other calm or composed
Aregash Aräggaš አረጋሽ You are calm
Asamenech Asammänäč አሳመነች She made me believe
Asarat Assarat አሰራት  
Ased As’äd አጸድ  
Asede As’ädä አጸደ  
Asedemaryam As’ädämaryam አጸደማርያም  
Asedeweyn As’ädäwäyn አጸደወይን Tree of vine, vineyard
Asefech Asäffačč አሰፋች  
Asefash Asäffaš አሰፋሽ  
Asefu Asäffu አሰፉ  
Asegash Asäggaš አሰጋሽ  
Asegach Asäggač አሰጋች She frightened, she worried
Asegedech Assäggädäč አሰገደች She caused others to bow down
Aselef Assälläf አሰለፍ  
Aselefech Assälläfäčč አሰለፈች She lined up
Asemenech Asämmänäčč አስመነች  
Asenesh As’énäš አፂነሽ You are a sovereign
Asfekedeshiwal Asfäk’k'ïdäšiwal አስፈቅደሺዋል You have asked him for permission
Asha Ašša አሻ Seek, want, need
Ask-Yelesh Ask’-Yälläš አጽቅ የለሽ  
Asmawit Asmawit አስማዊት (Tigrigna)
Asmayet Asmayet አስማይት  
Asmeret Asmärät አስመረት  
Askal Askal አስካል  
Askale Askalä አስካለ  
Askalech Askaläč አሰካለች  
AskaleMaryam Askalämaryam አስካለማርያም Grapes (cluster) of Mary
AskaleWeyn Askaläwäyn አስካለወይን Cluster of grapes
Askalu Askalu አስካሉ  
Askwal Askwal አስኳል Center of a sphere.
Egg yolk
Asnakech Asnak’äčč አስናቀች She outshone, she overshadowed, she outclassed
Asrat Asrat አስራት
አሥራት
Tithe
Asrate Asrate አስራቴ  
Asrate Asratä አስራተ
ዐስራተ
 
Asresashign Asrässašiññ አስረሳሺኝ You caused me to forget
Aster/
Astair
Aster አስቴር Esther, star (Biblical)
Atakelt Atakelt አታክልት Vegetables
Atakelte Atakelté አታክልቴ  
Atelech Attäläch አታለለች  
Atenafewerk At’ïnafä-wärk’ አጥናፈወርቅ  
Atetegeb Attït’t'äggäb አትጠገብ  
Atkelt /
Atikilt
Atkïlt አትክልት New plant
Atereshwal At’ïräšwal አጥረሽዋል  
Awet Awät’ አወጥ  
Awetash Awät’t'aš አወጣሽ  
Ayahlushem Ayahlušïm አያህሉሽም They don’t compete with you
AyalNesh AyyalNäš አያል ነሽ  
Ayana Ayana አያና Beautiful flower (Oromigna)
Ayantu Ayantu አያንቱ  
Aychelushim Ayčïlušim አይችሉሺም They don’t withstand you
Aydagnushim Aydañušïm አይዳኙሽም They don’t arbitrate you
Ayelak Ayyäläk’ አየላቅ  
Ayelech Ayyäläč አየለች She became powerful, she predominated
Ayelu Ayyälu አየሉ  
Ayda Ayda አይዳ  
Ayelu Ayyälu አየሉ  
Aynadis Aynadis አይናዲስ  
Aynalem Aynaläm አይናለም Eye of the world
Ayne Ayne አይኔ My eye
Aysha Ayša አይሻ Woman, life, alive
Azalech Azaläč አዛለች  
Azeb Azeb አዜብ South, south-west
Azenech Azänäč አዘነች  
Azenegash Azänäggaš አዘነጋሽ  
Aziza Aziza አዚዛ Gorgeous. Esteemed; Precious; Cherished (Muslim)
Azmera Azmära አዝመራ A crop, a harvest
Azyam      

BOYS

Transliteration Pronunciation Amharic Meaning
Ab Ab አብ Father God
Abal Abal አባል Serves the king
Ababu Abbabbu አባቡ  
Abadi Abbadi አባዲ  
Abadina Abbadina አባዲና  
Abahoy Abbahoy አባሆይ  
Abale Kristos Abalä Krïstos አባለክርስቶስ Member of Christ
Abas Abbas አባስ  
Abate Abatä አባተ  
Abateneh Abbatenäh አባቴነህ  
Abathun AbbatHun አባትሁን Be a father!
Abay Abbay አባይ Father’s joy
Abay Abbay ዐባይ Big, great, large. Blue Nile
Abaya Abaya አባያ  
Abay Neh AbbayNäh አባይ ነህ  
Abdel Abdäl አብደል  
Abdela Abdälla አብደላ  
Abdelahi      
Abdel Gawri Abdïl Gawri አብድል ጋውሪ  
Abderebo Abderäbo አብድረቦ  
Abderehman Abdïrähman አብድረህማን  
Abdi Abdi አብዲ My servant (Muslim)
Abdikerim Abdikärim አብዲከሪም Slave of God (Muslim)
Abdimelech     Servant of kings
Abdisa Abdisa አብዲሳ  
Abdo Abdo አብዶ  
Abdosh Abdoš አብዶሽ  
Abdu Abdu አብዱ  
Abdul Abdul አብዱል Servant (Muslim)
Abdulahi Abdullahi አብዱላሂ  
Abdul Atif Abdul’Atif አብዱልአቲፍ  
Abdul Aye Abdul’Ayä አብዱልአየ  
Abdul Azez Abdul’Azäz አብዱልአዘዝ Servant of the Mighty, the Powerful (Muslim)
Abdulfetah Abdulfätah አብዱልፈታህ Servant of the Opener (Muslim)
Abdulgafar Abdulgafar አብዱልጋፋር Servant of the Forgiver (Muslim)
Abdulhadi Abdulhadi አብዱልሀዲ Servant of the Guide(Muslim)
Abdulhafiz Abdulhafiz አብዱልሀፊዝ Servant of the Protector (Muslim)
Abdulhak Abdulhak’ አብዱልሀቅ Servant of the Truth (Muslim)
Abdulhakim Abdulhakim አብዱልሀኪም Servant of the Wise (Muslim)
Abdulhamid Abdulhamid አብዱልሀሚድ Servant of the Praiseworthy, the Ever-Praised (Muslim)
Abduljelil Abduljälil አብዱልጀሊል Servant of the Great, Revered (Muslim)
Abduljewad Abduljäwad አብዱልጀዋድ Slave of the Bountiful (Muslim)
Abdul Kader Abdul K’ader አብዱልቃድር Slave of the Powerful, mighty(Muslim)
Abdul Kani Abdul K’ani አብዱልቃኒ (Muslim)
Abdul Kerim Abdul Kärim አብዱልከሪም Servant of the Noble, Generous (Muslim)
Abdulmejd Abdulmäjd አብዱልመጅድ Servant of the Glorious (Muslim)
Abdulmelik Abdulmälik አብዱልመሊክ Slave of the Master, the Lord (Muslim)
Abdulmenan Abdulmänan አብዱልመናን Slave of the Benefactor (Muslim)
Abdulnashr Abdulnashr አብዱልናሽር Servant of the Helper, Granting Victory (Muslim)
Abdul Rahim Abdul Rahim አብዱልራሂም Servant of the Most Compassionate (Muslim)
Abdulselam Abdulsälam አብዱልሰላም Servant of the Peace(Muslim)
Abdulsemed Abdulsämäd አብዱልሰመድ Servant of the Eternal (Muslim)
Abdulshikur Abdulshikur አብዱልሺኩር Servant of the Most Thankful (Muslim)
Abdulwahab Abdulwahab አብዱልዋሃብ Servant of the Giver (Muslim)
Abdulwasi Abdulwasi አብዱልዋሲ Slave of the All Embracing (Muslim)
Abdu Rahman Abdu Rahman አብዱራህማን Servant of the Most Gracious (Muslim)
Abdurahim Abdurahim አብዱራሂም Servant of the Most Compassionate (Muslim)
Abdurazak Abdurazak’ አብዱራዛቅ Servant of the Provider (Muslim)
Abdureshid Abduräshid አብዱረሺድ Servant of the Guide to Right Path (Muslim)
Abdur Kader Abdur K’ader አብዱርቃድር (Muslim)
Abe Abe አቤ  
Abebaw Abäbaw አበባው  
Abebaye Abäbaye አበባዬ  
Abebayehu Abäbayähu አበባየሁ I saw a flower
Abebe Abbäbä አበበ He flowered, he blossomed
Abegaz Abägaz አበጋዝ  
Abeje Abäjjä አበጀ He arranged, he prepared, he did well
Abel Abél አቤል A breath (Biblical)
Abenet Abïnnät አብነት Example, model, pattern
Abenezer    
Abera Abärra አበራ He set light, he illuminated
Abere Abbärä አበረ A collaborator, one who collaborates
Aberu Abbäru አበሩ The collaborated, they stood with
Abeselome /
Abeselom /
Absalom
Abésélom አቤሴሎም Father is peace
Abesha Abäša አበሻ Ethiopian
Abesher Abïšr አብሽር  
Abeshero /
Abshiro
Abïšro አብሽሮ  
Abete Abbet’é አብጤ  
Abetew Abetäw አብተው  
Abetew Abbet’äw አብጠው  
Abeyot Abïyot አብዮት A revolution
Abez Abäz አበዝ City of Issachar (Biblical)
Abezu Abäzzu አበዙ  
Abiy Abbiy አቢይ Blue Nile. Father of the rivers
Abimelech     Servant of the king (Biblical)
Aboye Aboye አቦዬ  
Ableha Ablïha አብረሃ  
Abrar Abrar አብራር  
Abreham Abrïham አብርሃም
አብርሐም
Abraham. Father of a multitude (of nations).
Abreha Abrïha አብርሃ  
Abrehayon Abrïhas’yon አብርሃጽዮን  
Absra Absra አብስራ  
Abu Abbu አቡ  
Abubeker Abubäkär አቡበከር  
Abune Abunä አቡነ  
Abushaker Abušaker አቡሻከር  
Abuye Abbuyyé አቡዬ  
Achamyaleh Achamyaläh አቻምየለህ  
Achenafi Aččännafi አቸናፊ  
Achesew Ač’ïsäw አጭሰው Cause him to emit smoke, enrage him!
Adafre Addafré አዳፍሬ  
Adam Addam አዳም Man of the red land (Biblical)
Adamu Addamu አዳሙ Man of the red land (Biblical)
Adane Adanä አዳነ He saved, he rescued, he healed
Addis Addis አዲስ New
Addis Alem Addis Aläm አዲስ አለም
አዲስዓለም
New world
Addisfana Addisfana አዲስፋና  
Addiswerk Addiswärk’ አዲስወርቅ  
Addis Yelef Addisyïläf አዲስይለፍ May the new things pass!
Adebo Adébo አዲቦ  
Adefres Adäfrïs አደፍርስ  
Adefresew Adäfrïsäw አደፍርሰው Trouble him!
Adela Adäla አደላ  
Adem Adäm አደም  
Adenew Adïnäw አድነው Save him!
Adera Adära አደራ  
Aderaw Adäraw አደራው The trust, the deposit
Aderaye Adärayé አደራዬ  
Adgoy Adgoy አድጐይ  
Adhana Adhana አድሃና  
Adhane Adhanä አድሐነ  
Adhanom Adhanom አድሃኖም  
Adisu Adissu አዲሱ The new
Adinew Adïnäw አድነው Save him
Admas Admas አድማስ Horizon
Admase Admasé አድማሴ  
Admasu Admasu አድማሱ His horizon
Admaswerk Admaswärk’ አድማስወርቅ  
Admeke Admek’é አድምቄ  
Admete Admet’é አድምጤ  
Adugna Adduñña አዱኛ Wealth (Oromigna)
Adugnah Bezu Adduññah Bïzu አዱኛህብዙ Your wealth is abundant
Adwe Adwä አድዋ  
Aemero A’ïmïro አእምሮ Mind, reason, consciousness
Aemero Ab A’ïmïro Ab አእምሮ አብ Mind of the Father (God)
Aemero Selase A’ïmïro Sïllase አእም ሮሥላሴ Mind of the Trinity
Afe Kristos Afä Krïstos አፈክርስቶስ Mouth of Christ
Afene Affïne አፍኔ One who suffocates
Afera Afärra አፈራ  
Aferahu Afärrahu አፈራሁ  
Afewerek/
Afewerk
Afäwärk’ አፈ ወርቅ Gold mouth
Afewerki AfäWärk’i አፈ ወርቂ He speaks only of pleasant things (Tigrigna)
Aga Aga አጋ  
Agar Agar አጋር  
Agazi Ag’azi አግአዚ  
Agbaw Agbaw አግባው Bring him in!
Agede Aggïde አግዴ One who stops or halts
Agedew Aggïdäw አግደው Stop him!
Agegnehu Agäññähu አገኘሁ I found
Agegnehu Engeda Agäññähu Ïngïda አገኘሁ እንግዳ I found a guest
Agelgel Agälgïl አገልግል Serve!
Ageze Aggäzä አገዘ He helped
Agwenafer Agwänafïr አጐናፍር  
Ahadu Ahadu አሐዱ One, the first
Ahedu Ahädu አሀዱ
አሐዱ
 
Ahez Ahäz አኀዝ Numeral, cipher, pledge, security
Ahide Ahide አሂዴ One who threshes
Ahmed /
Ahemed
Ahmäd አህመድ Highly praised or one who constantly thanks God. (Muslim)
Ahmedin Ahmädin አህመዲን  
Ahungena Ahungäna አሁንገና Right now, just now
Akal Akal አካል  
Akalate Akalate አካላቴ My body
Akaleneh Akalenäh አካሌነህ You are my body
Akalu Akalu አካሉ  
Akber Akbär አክበር  
Akberom Akbärom አክበሮም  
Akale Akalä አካለ Body of
AkaleAb AkaläAb አካለአብ Body of  the Father (God)
AkaleAmlak AkaläAmlak አካለአምላክ Body of God
AkaleIgziabeher Akalä Ïgzi’abïher አካለ አግዚአብሄር Body of the Lord
AkaleHeywet AkaläHïywät አካለሕይወት Body of life
AkaleKidan Akalä Kidan አካለኪዳን Body of the covenant
Akale Kristos Akalä Krïstos አካለክርስቶስ Body of Christ
Akale Meskel Akalä Mäsk’äl አካለመስቀል Body of the Cross
Akale Selase Akalä Sïllase አካለሥላሴ Body of the Trinity
Akale Weld Akalä Wäld አካለወልድ Body of the Son
Akele Akkälä አከለ  
Aklil Aklil አክሊል A crown
Aklile Aklilä አክሊለ  
Aklilu Aklilu አክሊሉ Crown
Aklog Aklog አክሎግ  
Alamneh Alamnäh አላምንህ  
Alamerew Alamïrräw አላምረው May I not be bitter with him
Alasebum Alassäbum ማላሰቡም They did not think, they did not intend
Alazar Alazar አላዛር God is my help (Biblical)
Alebachew Alläbaččäw አለባቸው  
Alebel Alläbäl አለበል Say that he (God) exists!
Alef Alef አሌፍ  
Alefnew Aläfnäw አለፍነው We passed him, we exceeded him
Alehagn Alähañ አለኸኝ  
Alelegn Allällïññ አለልኝ He (God) said to me
Alem Aläm አለም world
Alema Alämma አለማ He rendered (one) fertile or productive
Alemahu Alämahu አለማሁ  
Alemayehu Alämayyähu አለማየሁ I saw the world
Aleme Allämä አለመ He dreamt
Alem Gena Aläm Gäna አለምገና The world is not seen yet
Alem Neh AlämNäh አለምነህ You are the world
Aleme Selase Alämä Sïllase አለመ ሮሥላሴ World of the Trinity
Alemu Alämu አለሙ His world
Alene Allänä አለነ  
Alengae     (Wolitigna)
Alegneta Alläññïta አለኝታ A backing, a support
Aletah Alït’t'ah አልጣህ May I not lose you!
Alewi Aläwi አለዊ  
Alezar Al’äzar አልአዛር  
Alganeh Alganäh አልጋነህ You are a bed, you are a throne
Ali Ali አሊ Excellent, Noble
Ali-Amerew AliAmerräw አሊ አምረው  
Ali-Gaz AliGaz አሊ ጋዝ  
Alim Alim አሊም Wise, learned, omniscient
Ali-Mirah AliMirah አሊ ሚራህ  
Aliyu Aliyu አሊዩ  
Alkesem Alkïsïm አልክስም I don’t compensate. I don’t pay damages
Almaw Almaw አልማው  
Altayem Altayyäm አልታየም He was not seen
Alula Alula አሉላ  
Aman Aman አማን Peace
Amanuel /
Emmanuel
Amanuél አማኑኤል God is with us. Emmanuel (Biblical)
Amare Amarä አማረ He is handsome
Ambachew Ambaččäw አምባቸው  
Ambafrash Ambafraš አምባፍራሽ One who demolishes a fortress
Ambaneh Ambanäh አምባነህ You are a fortress
Ambaw Ambaw አምባው  
Ambaye Ambayé አምባዬ My fortress
Amberber /
Anberber
Ambärbïr
Anbärbïr
አምበርብር
አንበርብር
Ransack!
Amde Amdé አምዴ  
Amde Amdä አምደ Pillar of, column of
Amde Ab Amdä Ab አምደ አብ Pillar of the Father
Amde Amlak Amdä Amlak አምደ አምላክ Pillar of God
Amde Amanuel Amdä Ammanu’el አምደ ዐማኑኤል Pillar of Emmanuel
Amde Berhan Amdä Bïrhan አምደ ብርሃን Pillar of de light
Amde Igziabeher Amdä ïgzi’abïher አምደ እግዚአብሔር Pillar of the Lord
Amde Gebrel Amdä Gäbrï’el አምደ ገብኤል Pillar of Gabriel
Amde Giyorgis Amdä Giyorgis አምደ ጊዮርጊስ Pillar of George
Amde Heywat Amdä Hïywät አምደ ሕይወት Pillar of life
Amde Iyesus Amdä Iyyäsus አምደ ኢየሱስ Pillar of Jesus
Amde Kidan Amdä Kidan አምደ ኪዳን Pillar of the covenant
Amde Kristos Amdä Krïstos አምደ ክርስቶስ Pillar of Christ
Amde Medhen Amdä Mädhïn አምደ መድኅን Pillar of the Savior
Amde Maryam Amdä Maryam አምደ ማርያም Pillar of Mary
Amde Meskel Amdä Mäsk’äl አምደ መስቀል Pillar of de Cross
AmdeMikael Amdä Mika’el አምደሚካኤል Pillar of Michael
Amde Kal Amdä K’al አምደ ቃል Pillar of the Word
Amde Sadek Amdä S’adïk’ አምደ ጻድቅ Pillar of the righteous
Amde Selam Amdä Sälam አምደ ሰላም Pillar of peace
Amde Semayat Amdä Sämayat አምደ ሰማያት Pillar of the heavens
Amde Senbet Amdä Sänbät አምደ ሰንበት Pillar of the Sabbath
Amde Selase Amdä Sïllase አምደ ስላሴ Pillar of the Trinity
Amde Seyon Amdä S’ïyon አምደ ስዮን Pillar of Zion
Amde Tensae Amdä Tïnsa’e አምደ ትንሣኤ Pillar of the Resurrection
Amde Weld Amdä Wäld አምደ ወልድ Pillar of the Son
Amde Werk Amdä Wärk’ አምደ ወርቅ Pillar of gold
Amede Amädé አመዴ  
Amdom Amdom አምዶም  
Ameha Ammïha አምኃ Salute of, kiss of, greetings of, present of
Ameha Ab Ammïha Ab አምኃ አብ Salute of the Father
Ameha Amlak Ammïha Amlak አምኃ አምላክ Salute of of God
Ameha Dengel Ammïha Dïngïl አምኃ ድንግል Salute of the Virgin
Ameha Igziabeher Ammïha ïgzi’abïher አምኃ እግዚአብሔር Salute of the Lord
Ameha Heywet Ammïha Hïywät አምኃ ሕይወት Salute of life
Ameha Iyesus Ammïha Iyyäsus አምኃ ኢየሱስ Salute of Jesus
Ameha Kidan Ammïha Kidan አምኃ ኪዳን Salute of the covenant
Ameha Kristos Ammïha Krïstos አምኃ ክርስቶስ Salute of Christ
Ameha Medhen Ammïha Mädhïn አምኃ መድኅን Salute of the Savior
Ameha Maryam Ammïha Maryam አምኃ ማርያም Salute of Mary
Ameha Meskel Ammïha Mäsk’äl አምኃ መስቀል Salute of the Cross
Ameha Kal Ammïha K’al አምኃ ቃል Salute of the Word
Ameha Sadek Ammïha S’adïk’ አምኃ ጻድቅ Salute of righteous
Ameha Selam Ammïha Sälam አምኃ ሰላም Salute of peace
Ameha Semayat Ammïha Sämayat አምኃ ሰማያት Salute of the heavens
Ameha Senbet Ammïha Sänbät አምኃ ሰንበት Salute of the Sabbath
Ameha Selase Ammïha Sïllase አምኃ ስላሴ Salute of the Trinity
Ameha Seyon Ammïha S’ïyon አምኃ ስዮን Salute of Zion
Ameha Weld Ammïha Wäld አምኃ ወልድ Salute of of the Son
Ameha-Yes AmmähaYyäs አመሀ የስ  
Amen Amén አሜን  
Amene Ammänä አመነ He trusted, he believed
Amenu Ammänu አመኑ  
Amensisa     You make me believe (in God) /evidence (Oromigna)
Amente Ammänte አመንቴ  
AmeteMikael Amätämikael አመተሚካኤል  
Ameteweld Amätäwäld አመተወልድ  
Ametu Amätu አመቱ  
Amezene Amäzzänä አመዘነ He gave weight to
Amha     Gift (Geez)
AmhaSelassie     Gift of the Trinity
Amin Amin አሚን  
Amir Amir አሚር Strong (Muslim / Biblical)
Amlak Amlak አምላክ God
Amogne Amoññä አሞኘ He deceived, he fooled
Amoraw Amoraw አሞራው The large bird of prey
Amsale Amsalä አምሳለ  
Amsale Amsalä አምሳለክርስቶስ Image of Christ
Amsalewerk Amsaläwärk’ አምሳለወርቅ An image of gold, a golden image
Amsalu Amsalu አምሳሉ His image
Anagaw Annagaw አናጋው  
Anbesa Anbässa አንበሳ A lion
Andargachew Andargaččäw አንዳርጋቸው Unify them, make them one!
Andarge Anddargé አንዳርጌ One who unifies, a unifier
Andebryan Andäbryan አንደብርሃን  
Andenet Andennät አንድነት Be one, together
Andere Anderré አንድሬ  
Andom Andom አንዶም
ዓንዶም
 
Andshet Anddshät አንድሸት  
Andu Anddu አንዱ  
AnduAlem Anddu’Aläm አንዱአለም The one world
Aneley Annïlläy አንለይ May we not separate!
Anemut Annïmut አንሙት May we not die!
Angafa Angaffa አንጋፋ  
Angagaw Angagaw አንጋጋው Flock him, drive him together in a flock! Crowd him!
Angaw Angaw አንጋው  
Angesom Angäsom አንገሶም  
Angol Angol አንጐል  
Ankese Ank’äs’ä አንቀጸ  
Ankese Berhan Ank’äs’ä Bïrhan አንቀጸብርሃን Article (door, chapter) of light
Anom Anom አኖም (Geez)
Ante Neh Antä Näh አንተነህ  
Anwar Anwar አንዋር Brilliant (Muslim)
Aragaw Arragaw አራጋው  
Arage Arage አራጌ  
Aramede Arramïde አራምዴ One who causes others to walk or advance
Araya Ar’aya አርአያ An example, a model
Araya Selase Ar’aya Sïllase አርአያ ሮሥላሴ Example of the Trinity
Araya Ar’aya Yohannïs አርአዮሐንስ Example of John (Tigrigna/Biblical)
Arefe Arräfä አረፈ  
Arefayne ArräfaAyné አረፋይኔ My eye rested
Arega Arägga አረጋ He made other calm or composed
Aregahegn Aräggahäññ አረጋኸኝ You made me calm or composed
Aregahgn Aräggahñ አረጋኽኝ  
Aregawi Arägawi አረጋዊ  
Aregay Arägay አረጋይ  
Argaw Argaw አርጋው  
Argo Argo አርጎ  
Armah     Ethiopian emperor (Geez)
Aron Aron አሮን Exalted (Biblical)
Asamahgn Assammahñ አሰማኽኝ  
Asamenew Asammïnäw አሳምነው Convince him, persuade him!
Asarat Assarat አሰራት  
Asayehegn Asayyähäññ አሳየኸኝ You showed me
Asaznew Assaznäw አሳዝነው  
Asbe Asbä አሰበ  
Asbehe As’behä አጽብሀ
አጽብሃ
 
Aschale Asčalä አስቻለ He enabled
Aschalew Asčaläw አስቻለው  
Aschenïk Asč’ennak’ አስጨንቅ Dismay!
Aschenaki Asč’ennak’i አስጨናቂ One who distresses
Aschenekew Asč’ännek’äw አስጨንቀው  
Asdenget Asdängït’ አስደንግጥ Appall!
Ase As’é አጼ Emperor
Asebe Assäbä አሰበ He thought, he imagined
Asefa Asäffa አሰፋ He widened, he enlarged
Asega Asägga አሰጋ He frightened, he worried
Asegahegn Asäggahäññ አሰጋኸኝ You frightened me, you worried me
Asege Asäge አሠጌ  
Aseged Assäggïd አሰግድ  
Asegede Assäggädä አሰገደ He caused other to bow down
Asegedew Assäggïdäw አሰግደው  
Asgedom Asgädom አስገዶም  
Aselefe Assälläfä አሰለፈ He lined up
Aseme Assämé አሰሜ  
Asemahegn Assämmahäññ አሰማኸኝ  
Asere Asärä Krïstos አሰረክርስቶስ Band (tie) of Christ
Aseneh As’enäh አፂነህ You are a sovereign
Asfaw Asfaw አስፋው Widen him!
Asfa-Wesen AsfaWäsän አስፋ ወሰን
አስፋውወሰን
Widen a boundary!
Asfehe Asfïhä አስፍሀ
አስፍሐ
 
Asfera Asfärra አስፈራ He frightened, he scared
Asgedom Asgädom አስገዶም  
Askal Askal አስካል  
Askale Askalä አስካለ  
Aske As’k'ä አጽቀ  
Aske Estifanos As’k'ä Ïst’ifanos ዐፅቀእስጢፋኖስ Joint (of finger) of Stephan
Askelkay Askälkay አስክልካይ  
Asha Ašša አሻ Seek, want, need
Ashagari Aššagari አሻጋሪ (Variation of Ashagre)
Ashager Aššagïr አሻግሬ Take across, lead across!
Ashagre Aššagre አሻግር One who takes across
Asheber Aššäbbïr አሸብር Terrorize!
Ashegedew Aššäggïdäw አሰግደው Cause him to bow down!
Ashene Aššïnä አሸነ  
Ashenafi Aššännafi አሸናፊ One who wins, a winner, a champion
Asma Asma አስማ  
Asmamaw Asmamaw አስማማው Reconcile him, cause him to harmonize!
Asmare Asmarä አስማረ He caused one to be pardoned, he interceded
Asme Giyorgis As’mä Giyorgis ዐጽመ ጊዮርጊስ Bone (skeleton) of George
Asmelash Asmällaš አስመላሽ One who recovers. one who redeems or restores
Asmerachäw Asmeraččäw አስምራቸው  
Asmeret Asmärät አስመረት  
Asmeron Asmäron አስመሮም (Tigrigna)
Asnake Asnak’ä አስናቀ He outshone, he outclassed, he overshadowed
Asrade Asradä አስራደ He caused others to shake or tremble with dread
Asraga Asraga አስራጋ  
Asrat Asrat አስራት
አሥራት
A tithe
Asrate Asratä አስራተ
ዐስራተ
 
Asrate Asraté አስራቴ  
Asregedew Asräggedäw አስረግደው  
Asres Asräss አስረስ One who enables one to forget
Asrese Asräse አስረሴ  
Asresahegn Asrässahäññ አስረሳኸኝ You caused me to forget
Assi      
Atakelte Atakelté አታክልቴ  
Astatke Astat’k'é አስታጥቄ One who equips others with arms for a war
Astekakay Astäkakay አስተካካይ  
Atekelt Atïkelt አትክልት  
Atalay Attalay አታላይ Deceitful
Atalayalem AttalayAläm አታላይአለም The deceitful world
Atatafi     One Who Writes Chronicles, one Who Assists In Write Up’s
Ategegn Attïggäññ አትገኝ  
Ateley Attïlläy አትለይ  
Atemut Attïmut አትሙት Don’t die!
Atena At’änna አጠና He hardened, he reinforced
Atersaw Attïrsaw አትርሳው  
Atikem     Whose Are You (Oromigna)
Atlabachew At’labbaččäw አጥላባቸው Cast your shadow upon them!
Atlaw At’law አጥላው  
Atle At’lé አጥሌ (Short form of Atlabachew)
Atnaf At’naf አጥናፍ  
Atnafseged At’nafsägäd አጥናፍሰገድ  
Atnafe At’nafä አጥናፈ  
Atnafe At’nafé አጥናፌ  
Atnafewerk At’nafäwärk’ አጥናፈወርቅ  
Atref Atrïf አትርፍ Make a profit! Earn, save, rescue.
Awad Awad አዋድ  
Awedew Awwïdäw አውደው Perfume the air for him!
Awel Awäl አወል  
Awelachew Awelaččäw አውላቸው  
Awelachew Awelaččïw አውላችው  
Aweke Awwäk’ä አወቀ He knew, he noticed, he realized
Awraris Awraris አውራሪስ A rhinoceros
Aweta Awät’t'a አወጡ They expelled, they removed
Awetahegn Awät’t'ahäññ አወጣኸኝ  
Awetu Awät’t'u አወጣ He expelled, he removed
Awgechew Awgïččew አውግቼው lit. I talking to him
Awgezachew Awgïzaččäw አውግዛቸው  
Awike Awwïke አውኬ One who disturbs or upsets
Ayale Ayyalé አያሌ Many, much
Ayalew Ayyaléw አያሌው  
Ayahluhem Ayahluhïm አያህሉህም They don’t compete with you
Ayal Neh Ayyal Näh አያል ነህ  
Ayana Ayyana አያና  
Ayane Ayyané አያኔ  
Ayano Ayyano አያኖ  
Ayantu Ayyantu አያንቱ  
Aycheluhem Ayčïluhïm አይችሉህም They don’t withstand you
Aydagnuhem Aydañuhïm አይዳኙህም They don’t arbitrate you
Aydrus Aydrus አይድሩስ  
Ayecheh Ayïččäh አይቸህ lit. I seeing you
Ayehu Ayyähu አየሁ  
Ayele Ayyälä አየለ He became powerful, he predominated
Ayenew Ayyänäw አየነው We saw him
Ayetegeb Ayet’t'äggäb አይጠገብ  
Ayewta Ayïwt’a አይውጣ May he not go out!
Aysha Ayša አይሻ  
Aysheshum Ayšäšum አይሸሹም They don’t flee
Ayta Ayta አይታ  
Aytaketu Aytakkïtu አይታክቱ May they not be tired!
Aytenew Aytänäw አይተነው lit. we seeing him
Aytenfisu Aytänfïsu አይተንፍሱ May they not breathe!
Ayu Ayyu አዩ They saw
Azage Azagä አዛገ Rust
Azanaw Azzanaw አዛናው  
Azareya Azareya አዛርያ  
Azareyas Azareyas አዛርያስ  
Azbet Azbït’ አዝብት Press down! Strike!
Azbete Azbït’e አዝብጤ One who depresses down, strikes, beats
Azene Azzänä አዘነ Be sad, mourn
Azeze Azäzä አዘዘ Command, order
Azikiwe      
Azim     Great, dignified, exalted (Muslim)
Aziz Aziz አዚዝ Dear, beloved, respected (Muslim)
Azmera Azmära አዝመራ Harvest

alicia
AliciA